Toepasselijkheid
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.sloepennetwerk.nl en de bijbehorende applicatie, evenals de fysieke vaarkaarten. Door de website te bezoeken en/of gebruik te maken van de applicatie of vaarkaart, gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website en/of applicatie
Alle informatie op de website is slechts informatief en niet bestemd voor navigatie.

Sloepennetwerk is gerechtigd de website en applicatie tijdelijk te beperken en/of offline te plaatsen met het oog op onderhoudswerkzaamheden.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Sloepennetwerk brengt vaarknooppunten in kaart en biedt openbare toegang tot inzicht in de mogelijke vaarroutes via die knooppunten. De kaarten worden aangeboden via een applicatie, fysieke vaarkaarten en de website. Het gebruik maken en bevaren van de vaarroutes geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Gebruiker. De routes worden slechts in kaart gebracht door Sloepennetwerk en dienen niet gebruikt te worden als navigatiemiddel.

Aan de informatie en tekst op de Website en/of applicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat Sloepennetwerk zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het actualiseren van de vaarroutes, kan Sloepennetwerk niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op de website, applicatie en fysieke vaarkaarten. Sloepennetwerk houdt geen rekening met eventuele verkeersomstandigheden, onveilige routes en overige gebeurtenissen tijdens de tocht. Sloepennetwerk geeft geen veiligheidswaarschuwingen en de vaarroutes zijn slechts bestemd als weergave van de mogelijke routes die men kan bevaren op eigen risico.

Sloepennetwerk aanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website, applicatie en/of fysieke vaarkaart. Sloepennetwerk is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, doordat de gebruiker uit is gegaan van de vaarroutes.

Auteursrechten Sloepennetwerk behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.